St. Joan Baptista de la Salle surt 07:23 i es pon 20:24 surt 03:56 i es pon 14:17

Cursos Especials

Cursos d’Aprofundiment Bíblic

El curs posa un accent especial en el tema de la salvació del cristià i de l’home en general enmig del seu hàbitat, l’univers. El tema s’explica a través de la Bíblia en general i especialment per l’impacte causat per Jesús com centre de la història i de tot el que és. El curs es desenvolupa també en un segon estrat: les maneres d’accedir a aquesta salvació a través de les virtuts tal com les veu sobretot la literatura cristiana i jueva dels primers segles i del judaisme postbíblic fins als nostres dies. 

PRIMER SEMESTRE

1. La salvació en el Primer Testament i en el judaisme postbíblic
 
Des dels inicis de la història de la salvació Déu es relaciona amb el poble escollit. Primer amb els seus epònims: Abraham, Isaac, Jacob. El primer coneixement que aquests tenen de Déu és d’Algú que s’ocupa d’ells amb ajudes/salvacions puntuals que donen lloc a diversos noms de la divinitat com és ara «el parent de Jacob» etc. Després de resseguir aquests casos el curset exposarà les diverses formes que el projecte salvífic ha anat adquirint en el Primer Testament: el parentiu familiar (goʾel), l’ordre jurídic internacional (aliança, berit), l’ordre social (salvació, yešuʿah), l’expiació (Yom Kippur). Les relacions d’aquests conceptes amb la seva traducció en grec en el NT fan revisar les nostres concepcions teològiques de salvació. Dins de la història de les religions no deixa de sorprendre que de tantes maneres hagi volgut Déu explicar-nos i aplicar-nos la seva salvació.

 • La salvació puntual en les sagues patriarcals: Gn 31,53; Is 29,22 etc
 • La salvació com projecte familiar: el redemptor dels béns, de la sang, dels fills: goʾel
 • La salvació des del dret internacional (l’aliança, berit)
 • La salvació des del dret social, yešuʿah
 • La salvació com expiació, Yom Kippur
 • La salvació en el judaisme postbíblic

Dimarts, del 13 de setembre al 10 de gener – De 19.00 a 21.00 h
Prof. Enric Cortès

2. L’evangeli segons Joan (EvJn), un evangeli diferent
 
El curs es planteja como una introducció qualificada a l’EvJn. Primer, notant aquells aspectes que han mogut la tradició a situar l’EvJn al costat dels evangelis de Mc, Mt i Lc, tot formant el que l’església antiga va qualificar com a “evangeli quadriforme”. Però, segon, subratllant les diferències entre Joan i els sinòptics sobretot pel que fa a estructura i a entrellat intern. El curs vol oferir també una visió global del missatge central de l’EvJn.
 
 • L’EvJn i els evangelis sinòptics
 • Progressiva redacció de l’EvJn: una hipòtesi necessària
 • Els blocs més importants de l’EvJn: signes, diàlegs, exaltació de Jesús
 • Alguns textos escollits de l’EvJn
  
Dijous, del 15 de setembre al 12 de gener – De 19.00 a 21.00 h
Prof. Oriol Tuñí 

SEGON SEMESTRE

1. La trama narrativa i simbòlica de la Bíblia

Paraula amical de Déu, prioritat de l’altre sobre el jo, perspectiva de les víctimes, afirmació persistent de la fraternitat humana... la Bíblia és sobretot una gran història ––relat i esdeveniment alhora–– de l’amor diví envers la humanitat, que es mostra en l’alliberament d’un grup d’esclaus i amb l’impacte fulgurant de Jesús de Natzaret. En la seva trama narrativa, simbòlica i teològica, s’hi entreveuen i entrecreuen diversos nuclis temàtics: èxode, desert, muntanya, terra promesa, passió, resurrecció, do de l’Esperit, missió...

 • Fils d’Ariadna de la textura bíblica 
 • Una gran història 
 • La trama temàtica

Dimarts, del 7 de febrer al 30 de maig – De 19.00 a 21.00 h 
Prof. Jaume Angelats

2. Virtuts i vicis en la literatura intertestamentària. La teologia moral en els cicles d’Enoc i en els testaments

Partint de les nocions globals sobre el bé i el mal que es perceben en la literatura intertestamentària, les quals tenen llurs fonaments en les seves concepcions teològiques i cosmològiques, mirarem d'analitzar, en el seu context, i tenint present la llengua en què ens han arribat, la diversitat de virtuts i vicis que hi apareixen.

 • En els tres llibres d’Enoc
 • En els Testaments dels Dotze Patriarques 
 • En el Testament de Job 
 • En el Testament de Moïsès 

Dijous, del  9 de febrer a l’1 de juny – De 19.00 a 21.00 h
Prof. Andreu Grau

*Aquet curs és reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al professorat d’ensenyament no universitari (Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, Disposició addicional).