St. Enric surt 06:29 i es pon 21:24 surt 08:56 i es pon 22:29

Grau en Teologia

Normes acadèmiques

Incompatibilitat d’assignatures

Hi ha assignatures que depenen d’altres que s’han cursat en anys anteriors. No aprovar una d’aquestes assignatures anteriors crea incompatibilitat per a matricular-se en la corresponent posterior. Ningú no pot matricular-se a un nou curs si té tres assignatures pendents per superar, acumulades de cursos anteriors.

Ningú no podrà matricular-se al Seminari de Síntesi Teològica sense tenir aprovades totes les matèries de sistemàtica dels cursos anteriors (Norma núm. 36).

Les assignatures que cal tenir aprovades abans de matricular-se a d’altres, són les següents:

  • Introducció a l’Antic Testament, per a matricular-se a Pentateuc, Profetes i Escrits Sapiencials i Salms.
  • Introducció al Nou Testament, per a matricular-se a Sinòptics i Fets, Cartes Paulines i apostòliques i Escrits joànics.
  • Teologia fonamental, per a matricular-se a tots els tractats de Teologia.
  • Moral fonamental, per a matricular-se a Morals especials dels cursos següents.

Escolaritat

L’alumne ha d’assistir regularment a les activitats acadèmiques de la Facultat: classes lectives, tutories col·lectives, tutories personalitzades, així com també a la «quarta hora» del dimecres, cursos i sessions extraordinàries organitzades per la Facultat. Si hi ha alguna raó vàlida, pot faltar fins a una tercera part de l’escolaritat.

El professor farà un control d’assistència cada dia de classe.


Optativitat

SEMINARIS

La Facultat programa cada curs dos Seminaris de 30 hores; un de mètodes bíblics (any A: NT; any B: AT), a càrrec del Departament de Sagrada Escriptura; i un de mètodes teològics (any A: autors; any B: temes), a càrrec del Departament de Teologia Sistemàtica. Ambdós seminaris són obligatoris.


CURSOS INTERDISCIPLINARIS OPTATIUS

La Facultat programa cada any dos Cursos Interdisciplinaris de 30 hores; un d’ Història i Arts (any A: temes d’Història i Església; any B: temes d’art cristià), a càrrec de la Facultat Antoni Gaudí i de l’Institut de Litúrgia ad instar facultatis; i un altre curs interdisciplinari d’Església i Món (any A: Doctrina Social de l’Església; any B: temes oberts), a càrrec dels Departaments de Teologia Moral i de Dret Canònic.

Al llarg dels seus estudis, l’alumne ha de cursar 60 hores de cursos optatius; són «optatius» en el sentit que pot escollir-los entre les possibilitats següents:

  • Cursos Interdisciplinaris programats per la Facultat.
  • Algun Seminari programat per la Facultat, a més dels dos obligatoris.
  • Els cursos d’Hebreu A2 i Hebreu B1.
  • Cursos reconeguts per la Facultat.

Llengües

LLENGÜES CLÀSSIQUES

L’alumne ha de cursar els nivells A1, A2 i B1 de llatí i de grec.
Pel que fa a l’hebreu, l’alumne ha de cursar el nivell A1. Els nivells A2 i B1 d’hebreu són optatius.

LLENGÜES MODERNES

La Facultat de Teologia de Catalunya estableix la següent normativa:

1. Per a qualsevol títol de Grau («Baccalaureatus in Theologia», «Baccalaureatus in Scientiis Religiosis») serà necessari acreditar, com a mínim, el nivell B1 (nivell de llengua moderna habitual en els centres universitaris catalans).

2. El nivell B1 correspon a un «tercer curs» de les Escoles Oficials d’Idiomes, «nivell 3» o certificat de «nivell intermedi», així com també el «nivell 3» del Servei de llengües modernes de les Universitats Catalanes.

3. S’acceptaran tan sols com a llengües modernes l’anglès, el francès, l’alemany, l’italià i el portuguès. Els alumnes estrangers podran acreditar també el coneixement de la llengua catalana (tercer curs de l’Escola Oficial d’Idiomes). Si aquests alumnes no són de parla castellana, podran també acreditar el coneixement de la llengua castellana (tercer curs de l’Escola Oficial d’Idiomes).

4. Les vies diverses perquè els estudiants acreditin haver assolit el nivell de coneixement de la llengua moderna podran ser les següents:

a) Presentació al Vicedegà de la FTC d’una certificació reconeguda externa que s’ajusti al nivell B1. La Facultat disposa d’una taula d’equivalències per tal de poder decidir la convalidació de la certificació presentada, així com de valorar l’acceptació d’altres certificats no inclosos en la taula.

b) Superació d’una prova específica de coneixements organitzada per l’Escola de Llengües Antigues de l’AUSP. Aquest examen lliure de llengua moderna tindrà lloc cada any durant la segona quinzena del mes de novembre. L’últim dia lectiu del mes d’octubre es tancarà la matrícula per a aquest examen, on s’especificarà la llengua escollida: anglès, francès, alemany, italià o portuguès.

c) Pel que fa a la llengua anglesa, superació del curs especial d’anglès que organitza l’Escola de Llengües Antigues. Aquest curs, que treballarà especialment en la comprensió de textos teològics, s’ajustarà al que s’exigeix en el nivell B1.

5. L’acreditació de la prova serà efectuada per l’estudiant durant el primer curs institucional, o el primer curs que es matriculi a la FTC. Qui no aprova, té una segona i última convocatòria el curs següent, o pot presentar una acreditació externa (Escola Oficial d’Idiomes, certificats universitaris, etc.). Si no aprova aquesta segona convocatòria, passa a ser alumne extraordinari en el moment de matricular-se en el curs següent.


Exàmens

Els exàmens es convoquen abans dels quinze dies previs a la seva celebració. Cada alumne té dret a examinar-se en quatre convocatòries, suposada la matrícula i acomplerta l’assistència a classe (almenys als 2/3 de les classes).

Les dues primeres convocatòries són automàtiques i corresponen al curs en què s’ha matriculat (febrer o juny i setembre).

Si un alumne del primer cicle vol examinar-se en tercera o quarta convocatòria, cal que s’hi inscrigui oportunament, satisfent els drets d’exàmens del semestre o del curs –segons l’assignatura de què es tracti–, tant en el cas de no haver-la aprovada com en el de no haver-se presentat a les dues primeres convocatòries.

Si després de les quatre convocatòries encara no hagués aprovat l’assignatura, l’alumne o bé haurà de matricular-se i cursar l’assignatura de nou, i es podrà examinar en dues últimes convocatòries més, o bé podrà portar el seu cas al Consell Permanent, que ponderarà l’oportunitat de convocar un tribunal especial per tal que pugui examinar-lo de l’assignatura, designant prèviament un tutor que li faci el seguiment acadèmic adient i li doni el seu consentiment perquè es pugui presentar davant d’aquest tribunal.

Els exàmens podran ser escrits o orals, i sempre seran públics. L’alumne no aprovat, conforme a l’art. 35 de les Normes de la Facultat, podrà recórrer a un tribunal especial.
Totes les matèries seran qualificades segons alguna de les diverses modalitats (examen escrit, examen oral, treball escrit, exposició a classe). El professor coordinador de curs procurarà que la distribució i el volum de les proves de cada assignatura quedin integrats de manera raonable en el conjunt. Les qualificacions dels Seminaris seran obtingudes mitjançant un treball escrit.

Per tal de regular la situació dels alumnes matriculats en els Cursos Institucionals (quinquenni filosoficoteològic), abans i després de l’entrada en vigor del Pla de Bolonya, que abandonaren els estudis i, al cap d’un temps, volen reprendre’ls, es disposa que havent satisfet l’escolaritat en el seu moment, si no han superat les proves d’avaluació de l’assignatura, ja sigui per No Presentat als exàmens o per insuficiència de nota, podran realitzar l’examen i/o les proves corresponents, dins el termini de tres (3) cursos comptant des que es matricularen en aquella matèria.

Passat aquest temps, caldrà que formalitzin de bell nou la matrícula de l’assignatura en qüestió.

 

Examen de Batxillerat

L’examen de Batxillerat en Teologia admet les formes següents:

1. Alumnes de primer cicle de la Facultat que han cursat el quinquenni d’estudis

S’inscriuran obligatòriament en el Seminari de «Síntesi Teològica» (cinquè curs), que els ha d’ajudar a elaborar una síntesi coherent de les matèries del Primer cicle d’estudis.
Els alumnes elaboraran una Memòria que serà avaluada i presentada dins el mateix Seminari. Aquesta, serà la base per a l’Examen de Síntesi posterior, davant un tribunal format pel mateix professor del Seminari de «Síntesi Teològica», i dos altres professors designats per les autoritats acadèmiques de la FTC.
Hi haurà una qualificació única final, a partir de la nota obtinguda en el Seminari de «Síntesi Teològica» (50%) i per la nota donada pels membres del Tribunal (50%). Ambdues notes han d’arribar obligatòriament a l’aprovat (mínim, 5).

2. Alumnes del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM)

Els alumnes del CETEM, afiliat a la Facultat de Teologia de Catalunya, superat el sexenni filosoficoteològic, hauran de presentar-se a l’Examen final de Síntesi Teològica. El tribunal estarà format per tres professors, un d’ells provinent de la Facultat de Teologia de Catalunya. La base d’aquest Examen final seran unes tesis de teologia, que seran preparades en el mateix Centre.

3. Alumnes provinents d’un Seminari o Centre equivalent

Els alumnes que han cursat el sexenni filosoficoteològic en algun Seminari o centre d’estudis teològics acreditat i no gaudeixen del títol de «Batxillerat en Teologia», atès que, durant els cursos institucionals ja han satisfet els crèdits demanats per la normativa acadèmica vigent quant al primer cicle, per a matricular-se a la Facultat de Teologia de les matèries de segon cicle, caldrà que cursin el Seminari de Síntesi Teològica amb el corresponent examen final. Quan hagin superat aquest examen comprensiu, la Facultat els lliurarà una certificació que acrediti haver complert els requisits exigits per a l’accés com a alumne ordinari al Segon cicle (Llicenciatura en Teologia).

4. Alumnes que han obtingut la Llicenciatura en Ciències Religioses

CURS PONT

Els alumnes que han obtingut la Llicenciatura en Ciències Religioses en un Institut Superior de Ciències Religioses (ISCR), poden accedir al bienni de Llicenciatura en Teologia (cf. Instrucció de la Congregació per a l’Educació Catòlica sobre els ISCR de 28 de juny de 2008, article 21). Hauran de cursar un «Curs Pont» o Programa Complementari amb quatre Blocs Temàtics: Tutoria i treball monogràfic de Filosofia i pensament (4 ECTS), Seminari de Síntesi Teològica (4 ECTS) (de 5è curs), Teologia bíblica de l’Antic i del Nou Testament (3 ECTS) (de 5è curs), i Tutoria i treball monogràfic de Teologia Moral (4 ECTS). La memòria a realitzar en el Seminari de Síntesi Teològica serà la base per a l’Examen de Síntesi posterior, tal com s’especifica per als alumnes de Primer cicle de la Facultat (apartat 1). La Secretaria facilitarà la normativa concreta d’aquest Programa Complementari. Superats aquests requisits, la Secretaria els lliurarà una certificació acadèmica que els permetrà matricular-se als cursos de llicenciatura com a alumnes ordinaris.

Nota final de Batxillerat

La nota de Batxillerat serà la resultant de la mitjana de les notes de les matèries teològiques (75%) i la qualificació de l’examen de Batxillerat (25%).