St. Eustaqui surt 07:37 i es pon 19:51 surt 18:15 i es pon 05:15

Adaptació Pla Seminaris a Llicència/Màster FTC

Descripció: Aquesta adaptació està pensada pels alumnes que han seguit i aprovat els cursos corresponents al sexenni filosòfico-teològic en un Seminari o Centre equivalent i vulguin accedir als estudis de llicenciatura en teologia a la nostra Facultat. Un cop hagin superat aquesta adaptació, la Facultat els lliurarà una certificació indicant que han acomplert els requisits per a matricular-se com a alumne ordinari als cursos de llicenciatura en teologia. Aquesta adaptació no confereix el títol de Batxiller (Grau) en Teologia.

Requisits: Sexenni filosòfico-teològic i acreditar una llengua moderna (nivell B1)

Durada: 1 semestre

Crèdits: 4 ECTS

Preu: 203 euros

Assignatura:

  • Seminari de Síntesi Teològica (amb l’examen final de Síntesi). Seminari de 5è curs. (4 ECTS): Prof. Jaume Fontbona

 Horari: 

  • Dilluns de 11:15 a 13:00 (segon semestre)