St. Amelià surt 06:16 i es pon 21:27 surt 11:06 i es pon 23:56

Alumnes i Matriculació

 
A. Tipus d’alumnes
Segons els Estatuts de la Facultat, hi ha 3 categories d’alumnes:

1.- Ordinaris: Són aquells que es preparen per als graus acadèmics. Poden ser alumnes ordinaris aquelles persones que tenen un grau acadèmic que els permet accedir al sistema educatiu universitari, com poden ser el títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol, o tècnic superior de formació professional, o persones de 25, 40 i 50 anys que hagin superat les proves d'accés a la universitat, o persones que posseeixin un títol universitari oficial de grau, màster [aquí pots tenir accés a la normativa oficial de l'Estat].
Els alumnes que hagin aprovat l'examen de llengua estrangera de les PAU se'ls convalidarà la prova de llengua estrangera obligatòria per l'obtenció del Baccalaureatus/grau en Teologia.
2.- Extraordinaris: Són els qui no es preparen per a l’obtenció de graus, ni aspiren a la validesa civil dels seus estudis. Podran cursar totes les assignatures o bé només algunes. Rebran certificació dels exàmens que realitzin.
3.- Oients: Són els qui es matriculen a totes o algunes assignatures, sense passar les proves d’avaluació.
 

Normes dels Alumnes. Facultat de Teologia de Catalunya

 
B.- Matriculació
 

Matriculació de nous alumnes:

De l’11 al 29 de juliol – D’’11,00 a 13,00 h

De l’1 al 15 de setembre – D’11,00 a 13,00 h (de dilluns a divendres)

i de 17,00 a 19,00 h (de dilluns a dijous) - (Agost tancat per vacances)

 

1.- Admissió i Matriculació d’alumnes nous

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat cal presentar-se a la secretaria de la Facultat amb els següents documents
  • La sol·licitud d’ingrés [podeu baixar-lo aquí]
  • 1 fotografia de la mida i tipus DNI.
  • Fotocòpia DNI
  • Alumnes ordinaris: certificats corresponents als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (cal portar els documents originals).
  • Alumnes extraordinaris: certificats dels estudis realitzats (cal portar els documents originals)             

 Convalidacions

En cas d’haver cursat estudis teològics o filosòfics en una altra Facultat o Centre Superior, l’alumne podrà demanar-ne el reconeixement prèvia entrevista amb el vicedegà de la Facultat (cal presentar els certificats originals i els programes de les assignatures cursades). 
 

2.- Matriculació d'alumnes ja matriculats d'altres cursos

Només es podran matricular online entre l'11 de juliol al 15 de setembre de 2022 a través de l'àrea reservada