Sta. Agnès surt 08:12 i es pon 17:54 surt 21:18 i es pon 23:23

Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB)

www.LiturgiaBarcelona.com 

PLA D’ESTUDIS
La programació dels estudis del bienni de llicència es distribueix en dos anys (any A i any B), dividits en dos semestres (setembre a gener, i de febrer a maig), d’acord amb un pla cíclic. Cada semestre constitueix una unitat temàtica, i això facilita una distribució de l’escolaritat per semestres, d’acord amb les possibilitats dels alumnes.
El contingut dels estudis es distribueix en tres àrees, distintes per l’objecte i la metodologia: àrea teològica, àrea històrica i àrea d’aplicació.

 

PROFESSORS NO PERTANYENTS A LA FTC

Llic. Salvador Aguilera

Dr. Jaume Aymar

Llic. Joan Baburés

Llic. Carles Elías

Llic. Narcís Figueras

Dr. Ignasi Fossas, O.S.B.

Dr. Aurelio García

Llic. Francisco García Baca

Dra. Cristina Godoy

Llic. Adolfo Lucas

Llic. Àlex Marzo

Dr. Joaquim Meseguer

Dr. Pere Montagut

Llic. Joan Obach

Dr. Jordi-Agustí Piqué, O.S.B.

Llic. Josep Queraltó

Dr. Gabriel Ramis

Dr. Albert Viciano

 

ALUMNES
Els alumnes de I’Institut poden ésser ordinaris, extraordinaris i oients. Les condicions d’admissió i les característiques de cada grup són les mateixes que corresponen al segon cicle de la Facultat.

 

ORGANITZACIÓ 
Els cursos de l’especialització litúrgica es distribueixen en fonamentals, complementaris i seminaris. Els cursos fonamentals i els seminaris han d’ésser cursats obligatòriament. Alguns dels cursos complementaris poden ésser dispensats o intercanviats per crèdits d’altres especialitats, amb l’autorització del Director de I’Institut.
Totes les classes s’imparteixen en llengua castellana.

 

REVISTES

Phase

Liturgia y Espiritualidad

 

DIRECTOR

P. Dr. Gabriel Seguí i Trobat, msscc 

VICEDIRECTOR

Dr. Jordi Font

 

SECRETARIA

Dr. Xavier Parés, Secretari

Sr. Jordi Prada 

 

MÉS INFORMACIÓ:  

 

www.LiturgiaBarcelona.com 

liturgia.teologia@edusantpacia.cat

Adreça: Diputació, 231 – 08007 Barcelona

Tel: +34 93 453 49 25
Fax: +34 93 451 52 12