St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Màster en Teologia

Normes acadèmiques

1. DIES DE CLASSE

Les classes de les especialitats de Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura i Teologia Moral s’impartiran els dimarts i dimecres (matí i tarda).

2. TUTORS D’ESTUDI

Els Departaments responsables de les llicències determinaran un professor com a tutor amb vistes a la concreció del pla de treball de cada alumne i al seu seguiment personal. En principi, el tutor és el professor del Seminari de Tesina.

3. MATRICULACIÓ

3.1. Els alumnes es matriculen, ja des del primer moment, a una especialització. En principi poden fer-ho directament a Secretaria. Però cal sempre una entrevista amb el tutor de la seva especialitat per revisar les inscripcions i confirmar definitivament la matriculació.

3.2. Per a matricular-se al segon cicle, cal tenir aprovades totes les assignatures del primer cicle o estar en possessió del títol de Batxiller en Teologia.

4. ESCOLARITAT

4.1. L’exigència total d’escolaritat es valora en crèdits ECTS, amb un total per al bienni de Llicenciatura de 120 ects.

4.2. L’alumne haurà de cursar els crèdits exigits per la Facultat amb una escolaritat, com a mínim, del 75% de les classes.

5. LLENGUA MODERNA

Als alumnes del segon cicle se’ls exigeix el coneixement d’una segona llengua moderna. No podran dur a terme les proves d’especialització ni la tesina sense haver acreditat el coneixement d’aquesta segona llengua. La normativa i la forma d’acreditar aquesta segona llengua és la mateixa que la del primer cicle.

6. TESINA

6.1. En acabar el primer curs de llicència, en l’àmbit del Seminari de Tesina, és convenient que l’alumne presenti a Secretaria el tema de la Tesina amb l’índex indicatiu del seu tractament, prèvia aprovació del director.

6.2. L’alumne podrà lliurar la Tesina, ja acabada, a la Secretaria, durant el mes de maig del segon curs, i té el dret a llegir-la públicament, si aquest és el seu cas, passat un mes d’haver-la lliurada.

6.3. Passats quatre anys de la inscripció de la Tesina sense haver-la presentada o haver-ne fet la lectura pública, l’alumne haurà de renovar la inscripció a Secretaria.

7. PROVES

7.1. El segon cicle té com a finalitat introduir l’alumne en l’estudi aprofundit de la Teologia, a base de l’ús de les fonts i dels mètodes d’investigació, iniciant-se en la capacitat de la docència. El segon cicle, doncs, implica un treball més personal i especialitzat de l’alumne, realitzat sota l’assessorament del tutor o director de la tesina.
Les proves exigides són una ajuda per aconseguir l’objectiu últim del segon cicle i corresponen al nivell distint de les diverses activitats acadèmiques.
Les assignatures del segon cicle, excepte el curset de Metodologia, tenen quatre convocatòries automàtiques; les dues primeres corresponen al curs en què s’han matriculat, i la tercera i quarta al curs següent al de la matrícula.

7.2. SEMINARIS. No hi haurà altra prova que l’avaluació, per part del professor, del treball realitzat.

7.3. CURSOS COMUNS. Els alumnes han de fer prova normal. L’examen oral o escrit se cenyirà a la matèria exposada en el curs.

7.4. CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ. Els cursos d’especialització tenen prova oral o escrita i cenyida al tema.

7.5. EXAMEN COMPRENSIU I/O PROVA D’ESPECIALITZACIÓ. Els Departaments corresponents programen la prova de la seva especialització, tant pel que fa al tema com a l’estil. Aquesta prova ha de testificar la introducció del llicenciand en l’àmbit de la reflexió teològica, sense, però, que sigui equiparable a la tesina, exercici principal de la llicència.
La prova d’especialització té el valor d’examen comprensiu de la pròpia especialitat. En els Departaments de Sistemàtica i de Moral, aquesta prova o examen comprensiu és condició indispensable per a la presentació de la tesina.

7.6. TESINA I EXAMEN COMPRENSIU. Per a l’obtenció del títol de llicenciat es requereix la presentació de la tesina en tant que prova escrita, i la prova d’especialització en tant que prova oral o examen comprensiu.
Els Departaments que no fan la prova d’especialització poden realitzar l’examen comprensiu amb una prova única que comprèn la lectura pública de la Tesina i algunes qüestions globals de l’especialització, tretes de la mateixa Tesina.
Toca al Cap de Departament nomenar dos professors que, juntament amb el director de la Tesina, avaluaran la Tesina i l’examen comprensiu en les diverses modalitats esmentades en els apartats anteriors.
La qualificació serà donada amb l’acord dels tres professors. En el cas que aquest acord no s’assolís, serà la mitjana de les tres notes aprovades. Quan hi hagi lectura pública de la Tesina, es donarà nota separada del treball escrit i de la defensa.

8. QUALIFICACIÓ FINAL

La llicència té una qualificació final formada pel 40% de totes les assignatures inclosa la prova d’especialització o examen comprensiu, i el 60% de la tesina.