St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Màster en Teologia

Sagrada Escriptura

Els estudis de segon cicle a la Facultat de Teologia tenen per objectiu plantejar de manera sistemàtica i completa la llicència en Sagrada Escriptura. El seu programa, pensat idealment en dos anys, vol oferir els coneixements necessaris i la metodologia adequada per a treballar els textos bíblics, tant de l’Antic Testament com del Nou Testament. Els cursos propedèutics, a banda de la Metodologia, presentaran qüestions de crítica textual, geografia, història, etc. L’estudi del grec i l’hebreu farà possible l’imprescindible accés als textos en les seves llengües originals. Els cursos d’exegesi ajuden a aprofundir l’anàlisi científica dels escrits bíblics. Els cursos de teologia bíblica mostren el sentit i el valor de l’Escriptura per a la fe i la reflexió cristiana. Els cursos comuns s’ofereixen a tots els estudiants de llicència de la Facultat i pretenen que l’alumne aprofundeixi en els eixos transversals de tota la teologia, generant un esperit ample de diàleg amb les altres disciplines i altres metodologies, i adquirint una comprensió més sòlida de l’exegesi a partir d’un treball multidisciplinar. Els seminaris permeten iniciar-se en el treball exegètic i anar decidint el camp preferencial de dedicació personal. En aquest sentit, el seminari de tesina és l’instrument que ha d’orientar els estudiants en l’elecció del tema de la tesina i facilitar-ne la redacció. Les tutories personalitzades volen ajudar els alumnes a avançar amb confiança en els estudis bíblics amb l’orientació dels professors.