St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Màster en Teologia

Teologia Moral

El primer cicle dels estudis teològics ofereix un tractament predominantment sistemàtic de la Teologia Moral, amb els tractats de la Teologia Moral Fonamental i de les Morals Especials. La Llicència respon a les exigències pròpies del segon cicle: compleció i aprofundiment dels continguts i introducció més acurada al mètode d’investigació, amb un accent especial en la dimensió històrica de les qüestions morals. La nova reestructuració del segon cicle segons els criteris de l’EUEIS permet respondre més adequadament tant a la programació dels estudis de Teologia Moral com a la participació activa i personal dels estudiants. Els cursos, tant els comuns com els propis de l’especialització, els de llengua llatina, els seminaris i especialment el seminari de Tesina promouen l’aprofundiment dels temes i la participació dels alumnes fins a la consecució del títol de Llicència.

En el segon cicle, tota la temàtica moral es divideix en tres àrees: epistemològico-fonamental, bíblico-eclesial i moral especial. L’alumne ha de cursar com a obligatoris durant aquest cicle:

 
  • Tota la Història de la Teologia Moral, impartida segons quatre èpoques.
  • Un curs de cadascuna de les tres àrees.