St. Amelià fields.Surt 06:16 fields.Espon 21:27 fields.Surt 11:06 fields.Espon 23:56

Obtenció Títols

Itinerari per obtenir un títol de la Facultat de Teologia de Catalunya 

Informació:

Segons la normativa europea vigent, les universitats han de lliurar als alumnes que han finalitzat els estudis dos documents:

 1. Un títol (Diploma)

 2. Un suplement al títol (SET) (un document on figura el títol rebut, assignatures, pla d’estudis, etc.)

L’itinerari complet per rebre i autentificar els títols consta de 3 etapes

 

1a etapa: Petició del títol i obtenció del suplement al títol
Cal seguir 3 passos

 1. Omplir la sol·licitud del títol (la pots demanar a secretaria o baixar-la aquí).

 2. Verificació per part de la secretaria que s’han completat els estudis.

 3. Un cop la secretaria de la Facultat comunica (per email) la verificació cal pagar la taxa corresponent al títol sol·licitat (veure taxes de 2021-2022 de la FTC, la FHEAG, i l'ILF) i portar el comprovant de pagament

 4. Un cop verificats els estudis i pagada la taxa s’entregarà a l’alumne

  1. L’original del suplement del títol (SET).

  2. Una fotocòpia compulsada del  suplement al títol  (SET) que és necessari per la validació eclesiàstica

  3. Un certificat de sol·licitud del títol i de pagament de les taxes 

(la 1a etapa és realitza en molt pocs dies)

 

2a etapa: Obtenció del Diploma

La Facultat realitzarà el Diploma i tramitarà totes les signatures necessàries (Gran Canceller, Rector de l’Ateneu i Degà de la Facultat), i es posarà en contacte amb l’alumne per lliurar-li el Diploma del títol.

(la 2a etapa pot durar 2 o 3 mesos)

 

3a etapa: Validació Eclesiàstica i Civil del títol

Aquesta etapa l’haurà de realitzar el propi alumne i la podrà fer immediatament després de la primera etapa

Cal fer una primera gestió amb la Conferència Episcopal Espanyola per validar el títol eclesiàsticament. Un cop obtingut això cal fer una segona gestió per validar el títol civilment.

A. Validació eclesiàstica:

B. Validació Civil:

 • Finalitzat el diligenciat del títol en la Conferència Episcopal, l'homologació del títol per al seu reconeixement civil es realitza davant la Subdirección General de títulos - Ministerio de Universidades.

 • La documentació a presentar serà:

  • Una instància sol·licitant el reconeixement civil [Pots descarregar aquí el formulari

  • El títol original o fotocòpia del títol diligenciat en la Conferència Episcopal (o certificat de sol·licitud del títol i de pagament de les taxes diligenciat en la Conferència Episcopal)

  • Fotocòpia compulsada del Suplement al Títol (SET) diligenciada en la Conferència Episcopal

  • Una fotocòpia del DNI/Passaport.

 • La documentació es pot enviar per correu postal o missatgeria a l’adreça següent: Subdirección General de títulos - Ministerio de Universidades: Paseo de la Castellana, nº 162 – 28046 Madrid.

 • També es pot tramitar la validació Civil a través del Registre electrònic de la Delegació Territorial del Govern Espanyol. El Registre de la Delegació a Barcelona és al C/. Bergara, 12, planta baixa – Tel. 93 520 96 03. Horari d’atenció ordinari: de 9,00 a 17,00 h ( horari d’estiu: de 8,00 a 15,00 h).

 (la tercera etapa pot durar uns mesos)