San Pedro de Arbués sale 07:37 se oculta 19:51 sale 18:15 se oculta 05:15

Publicaciones

REVISTA CATALANA DE TEOLOGÍA

Acceso abierto a todos los números

Director: Dr. Joan Planellas i Barnosell
Secretaria: Dra. Cristina Godoy Fernández


CONSEJO DE REDACCIÓN

Dr. Marcos Aceituno
Dr. Santiago Bueno
Dr. Joan Carrera, S.I.
Dr. Xavier Morlans
Dra. Cristina Godoy
Dr. Jaume González Padrós
Dr. Armand Puig
Dtnd. Domènec Valls

COMITÉ DE REDACCIÓN

Dra. Cristina Godoy
Dr. Armand Puig
Dr. Joan Planellas

CONSEJO ASESOR
Dr. Gennaro Auletta (Pontificia Università Gregoriana - Roma)
Dr. Juan José Ayan (Universidad San Dámaso - Madrid)
Dr. Juan Chapa (Universidad de Navarra - Pamplona) 
Dr. Joan Ferrer (Universitat de Girona)
Dr. Jörg Frey (Universitat Zürich)
Dr. Jordi Gayà (Centre d'Estudis Teològics - Mallorca)
Dr. Martí Gelabert (Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer - València)
Dr. Miquel dels Sants Gros (Arxiu i Biblioteca Episcopal- Vic)
Dr. Santiago Madrigal (Universidad de Comillas - Madrid)
Dr. Daniel Marguerat (Université de Lausanne)
Dr. Tobias Nicklas (Universität Regensburg)
Dr. Josep Perarnau (FTC - Barcelona)
Dr. Jaume de Puig (Institut d'Estudis Catalans - Barcelona)
Dr. Michel Quesnel (Institute Catholique de Lyon)
Dr. Josep Rius-Camps (FTC - Barcelona)
Dr. Jens Schröter (Humboltd Universität - Berlin)
Dr. Pierangelo Sequeri (Facoltà di Teologia dell'Italia Settentrionale - Milà)
Dr. Peter Stilwell (Universidade Católica Portuguesa - Lisboa)
Dr. Christopher Tuckett (University of Oxford)
Dr. Josep Vilella (Universitat de Barcelona)

ADMINISTRACIÓN
Ediciones de la Facultad de Teología de Cataluña, Diputació 231, 08007 Barcelona.