San Matías sale 06:32 se oculta 21:03 sale 06:38 se oculta 22:21

Publicaciones

FUERA DE COLECCIÓN

 • Josep PERARNAU, Decreto sobre el apostolado de los laicos. Texto oficial, traducción y comentario. 1968. 536 pp. 5 €.
 • M. Carme BAQUÉ – Joan FERRER – Armand PUIG, Onomàsticon bíblic hebreu-català. 1984. 110 pp. ISBN: 84-85653-46-7. 3 €. 
 • Jaume TRASERRA, Las fundaciones pías autónomas. 1985. 102 pp. ISBN: 84-86065-11-9. 3,60 €. 
 • FTC, L’Església que és a Amèrica: opció, exemple i repte. Amb motiu del Cinquè Centenari (1492-1992). 1992.128 pp. ISBN: 84-7263-806-5. 6 €. 
 • Antoni BENTUÉ (ed.), Literatura teològica llatinoamericana 1968-1992. Catàleg. 1993. 764 pp.ISBN: 84-86065-31-3.  42 €. 
 • Frederic RAURELL, «I Déu digué...» La Paraula feta història. En coedició amb l’Istituto Francescano di Spiritualità.1995. 462 pp. 30,05 €.
 • Antoni BENTUÉ (ed.), Literatura teològica llatinoamericana 1992-1994. Catàleg, Suplement I.1996. 138 pp.  ISBN: 84-86085-43-7. 9 €.
 • Frederic RAURELL, I cappuccini e lo studio della Bibbia. En coedició amb l’Istituto Francescano di Spiritualità.1997. 490 pp. 42,07 €.
 • Joan BUSQUETS – Maria MARTINELL (eds.), Fe i teologia en la història. Estudis en honor del Prof. Dr. Evangelista Vilanova. 1997. 764 pp. ISBN: 84-7826-878-2. 30,05 €. 
 • Antoni BENTUÉ (ed.), Literatura teològica llatinoamericana 1995-1997. Catàleg, Suplement 2. 2000. 192 pp. ISBN: 84-86065-63-1. 9 €. 
 • Teresa SOLÀ – Frederic RAURELL, Oseas, teologia renovadora des d’una hermenèutica d’amor. En coedició amb l’Associació Bíblica de Catalunya. 2000. 254 pp. ISBN: 84-86065-64-X. 21,04 €. 
 • Joan COSTA, Nació i nacionalismes. Una reflexió en el marc del Magisteri pontifici contemporani. 2000. 254 pp.  ISBN: 84-923238-4-1. 12,02 €.
 • Jacint DURAN (coord.), Visqueu en la veritat. Jornades d’Estudis Franciscans 2000. En coedició amb la Família Franciscana de Catalunya. 2001. 170 pp. ISBN: 84-86065-74-7. 6 €. 
 • Antoni BENTUÉ (ed.), Literatura teològica llatinoamericana 1998-2000. Catàleg, Suplement 3. 2002. 164 pp.ISBN: 84-86065-79-8.  12 €. 
 • Jacint DURAN (coord.), Vós sou Sant, Senyor Déu únic. Franciscanisme i Islam. Jornades d’Estudis Franciscans 2001. En coedició amb la Família Franciscana de Catalunya. 2002. 220 pp.ISBN: 84-86065-80-1.  9 €. 
 • Jacint DURAN (coord.), La mística com a lloc de trobada. Jornades d’Estudis Franciscans 2002. En coedició amb la Família Franciscana de Catalunya. 2003. 152 pp.ISBN: 84-86065-89-5.  9 €. 
 • CONCILI VATICÀ II, Constitucions, Decrets, Declaracions. Edició bilingüe. En coedició amb Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 2003. 936 pp. 84-8415-457-2. 53 €. 
 • D. BERTRAND – J. BUSQUETS – M. MAYER OLIVÉ (dirs.), Pacien de Barcelone et l’Hispanie au IVe siecle (Actes des colloques de Barcelone et de Lyon, mars et octobre 1996). En coedició amb Éditions du Cerf (Paris). 2004. 356 pp. ISBN: 2-204-06709-1. 32 €.
 • ARNALDI DE VILLANOVA, Opera theologica omnia (AVOThO), vol. III: Introductio in librum de semine scripturarum allocutio super significatione nominis tetragrammaton. Curante Josep PERARNAU. En coedició amb l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) i la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani (Roma). 2004. 212 pp.  ISBN obra completa: 84-86065-97-6. ISBN vol. III: 84-86065-99-2. 18 €.
 • A. BOADAS I LLAVAT (ed.), Clara d’Assís, mestra franciscana. De la dona a les clarisses d’avui. Jornades d’Estudis Franciscans 2003. En coedició amb la Família Franciscana de Catalunya. 2004. 144 pp.  ISBN: 84-88538-23-5. 9 €.
 • ARNALDI DE VILLANOVA, Opera theologica omnia (AVOThO), vol. IV: Alphabetum Catholicorum ad inclitum Dominum Regem Aragonum pro filiis erudiendis; In elementis catholicae fidei tractatus; De prudentia catholicorum scolarium, Curante Josep PERARNAU, adiuvante Marcel Coromines. En coedició amb l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) i la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani (Roma), 2007, 253 pp.  ISBN: 978-84-935144-9-5. 20 €.
 • Josep Manuel VALLEJO (coord.), Franciscanisme i art europeu. Jornades d'Estudis Franciscans 2006, En coedició amb la Família Franciscana de Catalunya, 136 pp.ISBN: 978-84-935144-7-1.  10 €. 
 • Jaume de PUIG - Josep Ma. MARQUÈS (eds.), Lletres del bisbe de Girona. Segle XIV. Vol I (n. 1-620). Bernat de Vilamarí (1292-1312), Pere d'Urrea (1325-1328), Gastó de Montcada (1328-1334), Arnau de Mont-Rodon (1335-1348), Corpus Scriptorim Cataloniae, series B: Scripta /1. En coedició amb l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) i l'Ajuntament de Girona, 2007, 744 pp. ISBN (obra completa): 978-84-920074-9-3; (volum primer): 978-84-935144-6-4. 22 €.
 • Facultat de Teologia de Catalunya, Facultat de Filosofia de Catalunya (URL), Associació Bíblica de Catalunya, Llibre d’estil per a escrits de teologia i filosofia, 242 pp. ISBN: 978-84-936652-4-1. 30 €. 
 • Yorick GÓMEZ GANE, «Pretiosus Thesaurus». La llengua llatina a l’Església avui, 2012, 269 pp. ISBN: 978-84-938620-7-7. 30 €.
 • "Pastura les meves ovelles". Miscel·lània d'homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistach, 2015, 984 pp.  ISBN: 978-84-944840-2-5. 30 €.