St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Grau en Teologia

Cinquè curs

 
(Primer cicle – Cursos Institucionals: Quinquenni filosòfico-teològic)
  

El diàleg entre Déu i els homes té el seu punt culminant en Crist i en la seva força salvífica pel do de l’Esperit Sant. En el temps, l’acció de Crist i la seva missió salvífica es realitzen per l’Església i pels sagraments de l’Església. L’home nou, introduït per gràcia de Crist en la situació escatològica inaugurada per la resurrecció del Senyor, no és pas un solitari aïllat en la seva individualitat, sinó —per definició— un membre del poble sant de Déu que és l’Església. Aquestes perspectives eclesials i sagramentals constitueixen el tema de l’estudi teològic del cinquè curs. L’Església és vista des de l’angle de la història salvífica i s’analitzen les relacions entre el poble de Déu de l’Antiga Aliança i l’Església de Jesucrist. En l’àmbit de l’Església s’estudia el tractat de Mariologia; Maria, la primera salvada en l’Esperit de Jesucrist, és figura i mare de l’Església. També hi troba el seu lloc l’Ecumenisme. L’Església s’estudia també com a sagrament i mediació universal de salvació, veient la relació amb ella de tot l’organisme sagramental. Aquesta relació és estudiada en l’assignatura de Sacramentologia. L’estudi dels sagraments és fet amb metodologia sistemàtica i litúrgica. El centre és l’Eucaristia, a la qual preparen els sagraments del Baptisme i de la Confirmació, i que demana la presència del Ministeri sacerdotal. La reconciliació dels pecadors cristians pel sagrament de la Penitència, l’atenció i animació dels malalts pel sagrament de la Unció i la celebració de l’aliança conjugal pel sagrament del Matrimoni completen l’estudi del septenari sacramental. En íntima relació amb l’Eclesiologia s’estudia la seva dimensió evangelitzadora en la Teologia Pastoral. I el bloc bíblic corresponent és els escrits joànics, síntesi del misteri eclesiològico-sacramental a la llum de Jesucrist. A la llum de tots els estudis teològics es tracta el tema del diàleg interreligiós. La  Teologia Moral acaba la seva tasca; tracta un àmbit important de la vida moral: amor i sexualitat. El Dret Canònic, programat també aquest curs, troba en l’eclesiologia la seva justificació i el seu sentit.

 

En acabar el primer cicle dels estudis teològics, la Facultat vol ajudar els estudiants a la necessària síntesi teològica des de la perspectiva bíblica (Teologia del Nou Testament) i des de la perspectiva històrica (Història de la Teologia). Es programa, finalment, el Seminari de Síntesi Teològica, ofert com una de les maneres de preparar l’examen comprensiu de teologia per a accedir al grau de Batxillerat en Teologia. 

 

Les tutories personalitzades, exigides per l’EUEIS, es fan a la 5a. hora de dilluns, dimarts, dijous i divendres. 

 

  • Activitat acadèmica 4ª Hora de dimecres (2 ECTS)
    * En acabar el quinquenni s’haurà de justificar la participació a 25 Quartes hores, sense comptar les de Metodologia de primer curs.