St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Grau en Teologia

Tercer curs

 
 
(Primer cicle – Cursos Institucionals: Quinquenni filosòfico-teològic)
 

El tercer curs és bàsic en el conjunt dels estudis teològics. El tema central és Déu mateix, tal com ha volgut revelar-se a través de la història i, finalment, pel seu Fill i Senyor nostre, Jesús el Crist «mort pels nostres pecats i ressuscitat per a fer-nos justos» (Rm 4,24), i com ha volgut comunicar-se pel seu Esperit. Les assignatures bàsiques són Misteri de Déu i Cristologia. 

 

L’estudi bíblic es concreta en dos blocs importants de llibres de l’Escriptura, íntimament relacionats amb els temes teològics centrals del curs, dels quals es fa una aproximació exegètica: els Profetes, porta d’entrada a l’experiència bíblica de Déu, i els Sinòptics i Fets, en els quals emergeix la figura i el misteri de Jesucrist el Senyor.

 

Comença aquest curs la Teologia Moral que, en el primer cicle, enfoca de manera predominantment sistemàtica la vida nova de la humanitat salvada en el Senyor i les exigències i horitzons de la caritat per a la vida de l’Església i del món. La Teologia Moral Fonamental estudia la dimensió moral de l’existència humana, en els seus aspectes més centrals i constituents, des de la peculiar comprensió de l’home, de la vida i del món que ofereix el cristianisme. La Moral Fonamental I reflexiona sobre els temes vertebradors de l’experiència moral en l’Esperit de l’Evangeli, tant en la seva vessant subjectiva (consciència, responsabilitat), com en la seva vessant objectiva (llei moral natural, valors morals). I la Moral Fonamental II estudia les virtuts cristianes, nucli de la vida nova com a seguiment de Jesucrist. En el quadre de la Teologia Moral, la Teologia Espiritual tracta especialment l’experiència cristiana i el seu  discerniment.

 

L’estudi de la història de l’Església segueix amb les èpoques medieval i moderna. Com a assignatura instrumental hi ha el Grec B1 i comença l’Hebreu A1; i com a optatiu Hebreu A2.  

 

La «introducció al mètode de la investigació científica» (S.Ch., 72), pròpia també del primer cicle, s’intenta aconseguir amb dos Seminaris de mètodes bíblics i teològics programats a tercer i a quart. Es programen també a tercer i a quart dos Cursos Interdisciplinaris. En acabar la programació dels cinc cursos institucionals, hi ha l’esquema de seminaris i cursos interdisciplinaris, i el sentit de la seva opcionalitat. 

 

Les tutories personalitzades, exigides per l’EUEIS, es fan a la 5a. hora de dilluns, dimarts, dijous i divendres.