St. Feliu fields.Surt 06:18 fields.Espon 21:28 fields.Surt 19:27 fields.Espon 03:43

Adaptació Pla antics Seminaris a Llicència/Màster

Aquesta adaptació està pensada pels alumnes que han seguit i aprovat els cursos corresponents al sexenni filosòfico-teològic en un Seminari o Centre equivalent i vulguin accedir als estudis de llicenciatura en Teologia a la nostra Facultat. Un cop hagin superat aquesta adaptació, la Facultat els lliurarà una certificació indicant que han acomplert els requisits per a matricular-se com a alumne ordinari als cursos de llicenciatura en teologia. Aquesta adaptació no confereix el títol de Batxiller (Grau) en Teologia.

Requisits: Sexenni filosòfico-teològic i acreditar una llengua moderna (nivell B1)

Durada1 semestre

Crèdits: 4 ECTS

Assignatura: Seminari de Síntesi Teològica (amb l’examen final de Síntesi). Seminari de 5è curs. (4 ECTS): Prof. Jaume Fontbona