Sant Cosme i Sant Damià fields.Surt 07:43 fields.Espon 19:40 fields.Surt 20:50 fields.Espon 11:17

Adaptació Pla antics Seminaris a Llicència/Màster

Descripció: Aquesta adaptació està pensada pels alumnes que han seguit i aprovat els cursos corresponents al sexenni filosòfico-teològic en un Seminari o Centre equivalent i vulguin accedir als estudis de llicenciatura en Teologia a la nostra Facultat. Un cop hagin superat aquesta adaptació, la Facultat els lliurarà una certificació indicant que han acomplert els requisits per a matricular-se com a alumne ordinari als cursos de llicenciatura en teologia. Aquesta adaptació no confereix el títol de Batxiller (Grau) en Teologia.

Requisits: Sexenni filosòfico-teològic i acreditar una llengua moderna (nivell B1)

Durada: 1 semestre

Crèdits: 4 ECTS

Preu: 203 euros

Assignatura:

  • Seminari de Síntesi Teològica (amb l’examen final de Síntesi). Seminari de 5è curs. (4 ECTS): Prof. Jaume Fontbona

 Horari: 

  • Dilluns de 11:15 a 13:00 (segon semestre)