St. Jeroni Emilià fields.Surt 07:55 fields.Espon 18:16 fields.Surt 21:26 fields.Espon 09:39

Institut Superior de Litúrgia

PLA D’ESTUDIS
La programació dels estudis del bienni de llicència es distribueix en dos anys (any A i any B), dividits en dos semestres (d'octubre a gener, i de febrer a maig). Prèviament al bienni es cursarà un any propedèutic, dedicat fonamentalment a l'estudi de les llengües clàssiques.

Cada semestre constitueix una unitat temàtica, i això facilita una distribució de l’escolaritat per semestres, d’acord amb les possibilitats dels alumnes.

El contingut dels estudis es distribueix en tres àrees, distintes per l’objecte i la metodologia: àrea teològica, àrea històrica i àrea d’aplicació.

 

PROFESSORS NO PERTANYENTS A LA FTC

Llic. Salvador Aguilera

Dr. Pere Fàbregas

Llic. Amador Fernández, O.H.

Llic. Gemma Garcia Llinares

Dr. Sergi Grau

Dr. Gonzalo Guzmán

Dr. Diego León

Dr. Adolfo Lucas

Llic. Jordi Margarit

Dr. Joaquim Meseguer

Dr. Ramón Navarro

Dr. Jordi-Agustí Piqué, O.S.B.

Dr. Manuel Fernado Sedano

Dr. Ignacio Tomás

Llic. Emili Villegas

Dr. Giovanni Zaccaria

Dr. Sergi Zauner

 

ALUMNES
Els alumnes de I’Institut poden ésser ordinaris, extraordinaris i oients. Les condicions d’admissió i les característiques de cada grup són les mateixes que corresponen al segon cicle de la Facultat.

 

ORGANITZACIÓ 
Els cursos de l’especialització litúrgica es distribueixen en troncals, optatius i seminaris. Els cursos troncalsi els seminaris han d’ésser cursats obligatòriament. Alguns dels cursos optatius poden ésser dispensats o intercanviats per crèdits d’altres especialitats, amb l’autorització del Director de I’Institut.
Totes les classes s’imparteixen en llengua castellana.

 

REVISTES

Phase

Liturgia y Espiritualidad

 

DIRECTOR

P. Dr. Gabriel Seguí i Trobat, M. SS. CC.

 

VICEDIRECTOR

Dr. Jordi Font i Plana

 

SECRETARIA

Dr. Xavier Parés i Saltor, Secretari

 

MÉS INFORMACIÓ:  

www.liturgiabarcelona.com 

liturgia@edusantpacia.cat

Adreça: Diputació, 231 – 08007 Barcelona

Tel: +34 93 453 49 25
Fax: +34 93 451 52 12