Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Grau en Teologia

Quart curs

(Primer cicle – Cursos Institucionals: Quinquenni filosòfico-teològic)
 

El fruit del diàleg salvífic entre Déu i l’home, culminat en el misteri pasqual de Crist, és la nova Creació. Aquest és el tema del quart curs, dedicat sobretot a l’antropologia teològica. Tot parteix de la novetat definitiva –«èskhaton»– que és el Crist ressuscitat, en el qual l’home, creatura i pecador, és cridat a esdevenir imatge de Déu i de Crist, a ser «divinitzat» per la gratuïta acció de Déu que és amor, a viure personalment i comunitàriament aquesta nova vida i a transformar el món segons Déu. L’escatologia, les dues etapes de l’antropologia, i la teologia moral tracten aquest tema. La Teologia Moral tracta dos àmbits especialment importants: la Vida Humana a la llum del pla de Déu i de la dignitat de la persona humana; i la Vida Social, fonamentada en la dimensió social de la vida humana i en l’accent comunitari del missatge evangèlic.

 

S’estudia també aquest curs la Litúrgia, com a celebració comunitària del misteri del Senyor que salva la humanitat i l’Església, i de la fe viva en Ell.

 

Tres blocs de llibres bíblics il·luminen l’eix teològic escatològico-antropològic: el Pentateuc, amb l’exegesi aprofundida dels primers capítols del Gènesi; Sapiencials-Salms, expressió de l’experiència comunitària i religiosa del poble d’Israel, i les Cartes Paulines, amb la seva síntesi original del missatge cristològic i l’exigència espiritual.

 

L’estudi de la història de l’Església acaba amb l’època contemporània. Es cursa també com a auxiliar opcional Hebreu III. 

 

Es programen a tercer i a quart dos Seminaris de mètodes bíblics i teològics i dos Cursos Interdisciplinaris. En acabar la programació dels cinc cursos institucionals, hi ha l’esquema de seminaris i cursos interdisciplinaris, i el sentit de la seva opcionalitat. 

 

Les tutories personalitzades, exigides per l’EUEIS, es fan a la 5a. hora de dilluns, dimarts, dijous i divendres.

 
 • 4SH01I  Antropologia teològica I (5 ECTS) – Prof. Peio Sánchez
 • 4SH02I  Antropologia teològica II (5 ECTS) – Prof. Josep M. Turull
 • 4SH03I  Antropologia teològica III: Escatologia (5 ECTS) – Prof. Josep Giménez Melià
 • 4EA01I  Pentateuc (5 ECTS) – Prof. Jordi Cervera
 • 4EA02I  Escrits Sapiencials i Salms (5 ECTS) – Prof. Joan Ferrer
 • 4EN02I  Cartes paulines i apostòliques (6 ECTS) – Prof. Marcos Aceituno
 • 4L001I  Litúrgia I: Litúrgia fonamental (5 ECTS) – Prof. Jaume Gonzàlez
 • 4L002I  Litúrgia II: Litúrgia especial (5 ECTS) – Prof. Jordi Font
 • 4ST07I Seminari de Mètodes teològics - Autors:  «El pensament teològic d'Henri de Lubac» (3 ECTS) – Prof. Juan Ramón La Parra
 • 2IE03I  Hebreu III (3 ECTS) (optatiu) – Prof. Bàrbara Virgil
 • 3ME01I  Moral especial II: Moral de la vida (5 ECTS) – Prof. Margarida Bofarull 
 • 3ME03I  Moral especial III: Moral social (5 ECTS) – Prof. Antoni Babra
 • 4H004I  Història de l’Església contemporània (5 ECTS) – Prof. Manuel Fuentes

  Cursos Interdisciplinaris optatius [s’ofereixen online]:
 • CRSAF1 «Science and Faith» I: lliçons 1-6 (3 ECTS) - Prof. Emili Marlés Romeu (Coord.)
 • CRSAF2 «Science and Faith» II: lliçons 7-12 (3 ECTS) - Prof. Emili Marlés Romeu (Coord.)